04 okt Schade aangeven? Tips & Tricks

Euromex als onafhankelijke verzekeraar rechtsbijstand verdedidgt uw belangen bij schade

 

Heeft u schade? In de polisvoorwaarden vragen we de verzekerden ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elk schadegeval. Wij vragen hem of haar alle nuttige inlichtingen en de juiste omstandigheden mee te delen. Ook vragen wij alle nuttige informatie en documenten, zoals schadebewijzen, oproepingen en dagvaardingen zo snel mogelijk te bezorgen.

 

Een volledig dossier bij de start ervan bevordert de slaagkansen ervan. Dan kunnen wij meteen aan de slag ten opzichte van de tegenpartij.

 

Wat bedoelen we met “nuttige informatie en documenten”?

 

Al naargelang het soort schadegeval kan dit variëren, maar grosso modo gaat het meestal om:

 

  • de (liefst gemeenschappelijke) verklaringen van alle betrokken partijen met vermelding van alle contactgegevens
  • een duidelijke omschrijving van het schadegeval
  • informatie over al ondernomen stappen (bijv. aanstelling expert, bewarende maatregelen, voorlopige herstelling, …)
  • informatie over het strafdossier (PV-nummer, verbalisanten)
  • de gedetailleerde bestekken en/of bewijsstukken alsook foto’s van de schade
  • de gegevens van andere verzekeraars (bijv. omniumverzekeraar) met vermelding van vrijstelling
  • de medische attesten en/of verslagen
  • de verschilstaten van het ziekenfonds, ziekenhuisfacturen, apotheeknota’s,…
  • de volledige dagvaarding met het proces-verbaal van 1ste vaststelling

 

Bij voorkeur ontvangen we de documenten in PDF. Dit formaat is voor alle partijen het best leesbaar.

Om je een leidraag te geven, stelt Euromex 3 checklistst ter beschikking:

 

Hierop staat de vermelding van alle belangrijke informatie en documenten die ons helpen om het dossier efficiënt te behandelen.

 

 

No Comments

Post A Comment